Arza

 • 10 Özbaşdak meýdanlar we Argon ark kebşirlemek

  10 Özbaşdak meýdanlar we Argon ark kebşirlemek

  Soradiatoryň beýleki ugurlary bar.Professional önümçilik kuwwaty sebäpli soradiator önümleriň köp görnüşini öndürýär.Gidrawlik ulgamlarynda ulanylýan ownuk nebit sowadyjylary öz içine alýar.Bu önüm kiçi göwrümli we ýokary basyşa garşylyk häsiýetlerine eýe.Her jikme-jiklik siradiatoryň aşa ýokary önümçilik prosesini görkezýär.Beýleki adaty radiatorlar üçin soradiatoryň müşderini özleşdirmek zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biljek öz işleýiş ussahanasy bar.Doly özleşdirilip bilner ...
 • Awtoulagy üýtgediň

  Awtoulagy üýtgediň

  Üýtgedilen awtoulagyň radiatory, adatça öndürijilik awtoulagynyň ýylylyk bölüniş zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyryp biljek ähli alýuminiýden ýasalýar.Has çalt tizligi yzarlamak üçin köp üýtgedilen awtoulaglaryň hereketlendirijisi adaty hereketlendirijiden has köp ýylylyk öndürýär.Motoryň dürli böleklerini ýokary temperaturanyň zaýalanmagyndan goramak üçin radiatoryň işleýşini gowulandyrmalydyrys.Adatça, asyl plastik suw çüýşesini demir suw çüýşesine öwürýäris.Şol bir wagtyň özünde, biz ...
 • Windel energiýasyny öndürmek we kebşirlemek tehnologiýasy

  Windel energiýasyny öndürmek we kebşirlemek tehnologiýasy

  Windel energiýasy öndürmek täze energiýa pudagynda möhüm orny eýeleýär.Windel turbinasynda ýylylyk çalşyjy möhüm rol oýnaýar.Atylylyk çalşyjylary generatorlar, öwrüjiler we dişli gutular üçin sowadyşy üpjün edýär.Gurnama gurşawynyň aýratynlygy we ýel energiýasy öndürýän enjamlaryň gurnama gurluşy sebäpli, ýylylyk çalşyjynyň uzak möhletli durnukly işlemegi üçin berk talaplar bolmaly.Soradiator ýalbarmakdan mümkin bolan ähli töwekgelçilikleri göz öňünde tutýar ...
 • Howa kompressory we fin arassalamak

  Howa kompressory we fin arassalamak

  Howa kompressorlary esasan ýapyk ýa-da açyk ýapyk ýerlerde oturdylýar we enjamyň işlemegi netijesinde emele gelen ýylylygy daşarky howa akymy bilen wagtynda alyp bolmaýar.Şonuň üçin enjamyň kadaly işlemeginde radiator möhüm rol oýnaýar.Kompaniýanyň özboluşly fin gurluşy we ajaýyp önümçilik tehnologiýasy, howa gysyjy radiatoryň hiline ygtybarly kepillikdir.Pressureokary basyşa garşylyk, ýokary ýylylygyň ýaýramagy, ýeliň pes garşylygy we pes ses, bu ç ...
 • Qualityokary hilli nebit sowadyjy öndüriji

  Qualityokary hilli nebit sowadyjy öndüriji

  gidrawlik ulgamy we çalgy ulgamy ähli mehaniki enjamlaryň möhüm bölegidir.Gidrawlik ulgamyny mysal hökmünde alyň, enjam işlän mahaly ýokary basyşy yzygiderli saklamaly, bu köp ýylylyk döreder we uzak wagtlap işlänsoň ýagyň temperaturasy ýokarlanar.Eger ýylylyk wagtynda goýberilmese, ulgamyň möhürleýji elementleriniň garramagyna we zaýalanmagyna sebäp bolar we ýagyň temperaturasynyň ýokarlanmagy bilen ýagyň ýapyşygy peselýär we ...
 • Demir ýol lokomotiwleri we gurnama tehnologiýasy

  Demir ýol lokomotiwleri we gurnama tehnologiýasy

  Demir ýol pudagynyň çalt ösmegine bolan isleg bilen elektrik lokomotiw uly ösüş gazandy.Sowadyjynyň elektrik lokomotiw ýyladyş komponentleriniň sowadylmagy bilen, çalt ösüşiň gurluşyndan we öndürijiliginden we has ýokary talaplary öňe sürýär.Soradiator, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin ykjam gurluşy, ajaýyp öndürijiligi we ýokary ygtybarlylygy bilen alýumin radiatorlaryny taslady we ösdürdi.Soradiator bu potensial töwekgelçiligi göz öňünde tutup döredildi.Wib ýaly ...
 • Engerolagçy awtoulagy

  Engerolagçy awtoulagy

  Awtoulag hereket edende emele gelen ýylylyk, awtoulagyň özüni ýok etmek üçin ýeterlikdir.Şonuň üçin awtoulagda zeperlerden goraýan we hereketlendirijini dogry temperatura aralygynda saklaýan sowadyş ulgamy bar.Awtoulag radiatory, hereketlendirijini zeper ýetmeginden goramak üçin awtoulag sowadyş ulgamynyň esasy düzüm bölegi bolup durýar.Radiatoryň ýörelgesi, radiatordaky sowadyjynyň temperaturasyny motordan peseltmek üçin sowuk howany ulanmakdyr.Radiatorda kiçijik kwartiradan ybarat iki esasy komponent bar ...
 • In Engineeringener enjamlary

  In Engineeringener enjamlary

  Gurluşyk tehnikasy esasan ýük awtoulaglaryny, ekskawatorlary, forkliftleri we gurluşyk üçin ulanylýan beýleki enjamlary öz içine alýar.Bu enjamlar uly göwrüm we ýokary energiýa sarp edilişi bilen häsiýetlendirilýär.Şonuň üçin ýylylyk enjamyny ýokary ýylylyk paýlanyş netijeliligi bilen deňeşdiriň.Gurluşyk tehnikasynyň ýylylyk paýlaýyş modulynyň iş gurşawy awtoulagdan tapawutlanýar.Awtoulagyň radiatory köplenç öňe goýulýar, güýç bölümine çümýär we kabul edilişine ýakyn ...
 • Iň oňat Hytaý interkoler öndürijisi

  Iň oňat Hytaý interkoler öndürijisi

  hereketlendirijiniň super güýçlendirijisi, hereketlendirijiniň at güýjüniň ýokarlanmagy, hereketlendiriji krank mil, birleşdiriji çybyk, silindr liner, porşen we beýleki komponentler has möhümdir, iň esasysy, super güýçlendirijiniň çykaryş howasynyň temperaturasy ýokary, uly howa kabul edilmegi, gönüden-göni hereketlendirijiniň kabul ediş turbasyna, aňsat partlamaga, motoryň zaýalanmagyna sebäp bolýar.Temperatureokary temperaturaly gaz hem hereketlendirijiniň işine belli bir derejede täsir edýär.Birinjiden, howanyň göwrümi uludyr, bu hereketlendirijiniň sorujy howasyna deňdir.A ...
 • Hytaý agyr radiator üpjün ediji

  Hytaý agyr radiator üpjün ediji

  Gurluşyk tehnikasy üçin radiatorlaryň ulanylyş gurşawy gaty erbet.Önüm amaly meýdanlary gurluşyk tehnikasyny, howa kompressoryny, generatory, demir ýol lokomotiwini, oba hojalygy tehnikasyny, ýel energiýasy, agyr ýük awtoulagyny, lukmançylyk enjamlaryny, gidrotehniki enjamlary, nebit enjamlaryny we beýleki pudaklary öz içine alýar.Şonuň üçin radiator enjamyň hereketlendirijisiniň we gidrawlik ulgamynyň kadaly sowamagyny üpjün edip biler, şeýle hem ýokary yrgyldy garşylygy, çökündilere garşy blok ...