Ylmy barlaglar (Gözleg we zawod gezelenji)

Ylmy barlaglar (Gözleg we zawod gezelenji)

Güýçli gözleg topary

Döredileli bäri, kompaniýanyň ösüş maksatlary hökmünde ösüş, tehnologiýa gözlegleri we ösüş we zehinleri taýýarlamak baradaky ylmy düşünjä eýerýär.Biziň kompaniýamyz ýokary bilimli, tejribeli we innowasiýa tehnologiýa gözleg we ösüş topary bilen ýörite tehnologiýa gözleg we ösüş bölümini döretdi.Kompaniýada 6 sany uly inersener, 4 sany aralyk inersener, 10 sany hünärmen we tehniki işgär bar, ortaça ýaşy 40 töweregi.

Kompaniýa zehinleri işe almak we taýýarlamak meselesine uly ähmiýet berýär.Kompaniýa gözleg we ösüş toparyny yzygiderli baýlaşdyrmak üçin uzak wagtlap tehniki gözleg we ösüş işgärlerini işe alýar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa bar bolan zehinler üçin yzygiderli hünär okuwlaryny geçirer we gözleg we ösüş işgärleriniň hünär bilimlerini we innowasiýa ukyplaryny yzygiderli ýokarlandyrmak üçin beýleki kärhanalarda okamagy gurar.

topar 01
topar 02
topar 03

Ösen gözleg enjamlary

Wibrasiýa synag skameýkasy

Wibrasiýa synag skameýkasy: Önümiň ýokary intensiwlige wibrasiýa çydamlydygyna göz ýetiriň, iş wagtynda ulagyň ýa-da enjamyň titremesi.

Burulýan yrgyldy synag skameýkasy

Duz pürküji synag skameýkasy: Duz pürküji poslama, önümleriň dürli kyn şertlere laýyk bolup biljekdigini barlamak üçin synag edilen nusgalaryň ygtybarlylygyny barlamak üçin ulanylýar.

Yzygiderli temperatura synagy

Yzygiderli temperatura synag skameýkasy: önümiň ýylylyk paýlanyş netijeliliginiň ajaýyp ýylylyk paýlaýyş ukyby bilen enjamyň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün ediň.

Duz pürküji synag stendi

Duz pürküji synag stendi: Önümleriň poslama garşylygyny üpjün etmek.

Müşderileriň arkasynda ýerine ýetirip bilerdik:

Ulgam barlagy

ISO9000 / TS16949 Hil dolandyryş ulgamy
ISO14000 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy
OHSAS18000 Zähmet howpsuzlygy we saglygy dolandyryş ulgamy

Amallara gözegçilik

Tejribeli Operator
Tehniki enjamlar we gurallar
Kwalifikasiýa materialy
Operationörite iş standarty
Ygtybarly hil gözegçiligi

Önümleri barlamak

Prototip PPAP
Köpçülikleýin önümçilik toparyny barlamak

Hiliň ýokarlanmagy

Hil meselelerini derňemek
Kök analiz edýär
Düzediş hereketlerini barlamak

Tehnologiýa goldawy

Tehniki resminamalar we çyzgylary dolandyrmak
Tehniki ukyplara baha bermek

Satyn alma gözegçiligi

Üpjün edijiniň çeşmeleriniň integrasiýasy
Satyn almagyň bahasy derňewi
Üpjün edijiniň mümkinçiliklerine baha bermek
Wagty eltip bermek
Üpjün edijiniň işleýşi we maliýe ýagdaýyna gözegçilik