Plastiki ýylylyk çalşyjylaryň ýylylyk geçirijilik koeffisiýentine täsir edýän faktorlar

Beýleki enjamlar bilen deňeşdirilende, plastinka ýylylyk çalşyjy ýokary ýylylyk alyş-çalyş netijeliligine, amatly arassalama we ýönekeý tehniki hyzmatyna eýe.Merkezi ýyladyş taslamasyndaky ýylylyk çalşygy stansiýasynyň esasy enjamlaryndan biridir.Şonuň üçin has gowy ýyladyş hiline ýetmek üçin enjamlaryň ýylylyk geçirijilik koeffisiýentine täsir edýän üç esasy faktory seljermek zerurdyr:

1. Plastinka ýylylyk çalşyjysynyň basyşynyň peselmegi

Enjamyň basyşynyň ýitmegi göz öňünde tutulmaly möhüm meseledir.Uly etrap ýyladyş taslamasynyň esasy ulgamynyň basyşynyň ýitmegi, esasan, 100kPa töweregi, bu has tygşytly we ýerliklidir.Bu şertde alnan ýylylyk alyş-çalyş meýdany diňe bir iş şertleriniň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez, maýa goýumlaryny hem tygşytlap biler.Aboveokardaky şertlere laýyklykda enjamyň basyş ýitgisi takmynan 50kPa deňdir.Bu baha 30kPa derejesinde kesgitlenen bolsa, degişli ýylylyk çalşygy meýdany takmynan 15% -20% ýokarlanar we bu degişli başlangyç maýa goýum we tehniki hyzmat çykdajylarynyň ýokarlanmagyna sebäp bolar.Networköne takmynan 1 gezek torda iş basyşy pes, taslamada kiçi basyşyň peselmegi zerurlygy, soňky ýagdaýy hem saýlaýarlar.

2. Iş parametrleri

Işleýiş parametrleriniň ýylylyk geçiriji koeffisiýentine täsiri aýdyňdyr.Plastina ýylylyk çalşyjy dizaýn edilip we barlanyp bilner, iş parametrleri ýylylyk geçirijilik koeffisiýentine we ýylylyk geçiriş meýdanyna täsir eder, kondisioner ulgamynda, enjam saýlanylanda köplenç has uly ýylylyk geçirijisi bolar, sebäbi kondisioner bölüminiň ýylylyk geçirijisi △ TM kiçi sebäp.

3. Plastinka nagyşlary

Enjamyň asyl plastinkasy yzygiderli gasynlar bilen basylýar, bu akym kanalyndaky suwuklygyň bozulmagyny güýçlendirip we ýylylyk geçirişini güýçlendirmek maksadyna ýetip biler.Dürli dizaýn ideýalary we iş şertleri sebäpli plastinka tolkunynyň egirme görnüşi birmeňzeş däl.Çerkez süňküniň mysalyny alyň, süri süňküniň burçy basyşyň ýitmegini we ýylylyk geçiriş effektini kesgitleýär, obtus burç burun süňküniň nagşy ýokary garşylyk we uly ýylylyk geçiriji güýji üpjün edýär.Uteiti otly süňk pes garşylyk we az ýylylyk geçiriji güýji üpjün edýär.

Önüm dizaýny her programmanyň aýratynlyklaryna görä optimizirlenip bilner.Eger sikliň bir tarapynyň we iki tarapynyň akymy başga bolsa, uly ýylylyk geçiriş netijeliligini almak üçin enjamlary her gasynlanan listiň belli bir bölegine görä düzüp bolýar, energiýa tygşytlamak şonça gowy.


Iş wagty: Awgust-20-2022