Sowadyjy ýylylyk geçirijiligini nädip gowulandyrýar?

Gözlegiň netijesine görä, sowadyjynyň gurluşy optimallaşdyryldy we kämilleşdirildi, ýylylyk çalşyjy enjamyň gowulaşmazdan ozal we soň ýylylyk öndürijiligi platforma-ýylylyk çalşyjy öndürijilik synag skameýkasy arkaly synag edildi.Sowadyjynyň ýylylyk geçirijiligini ýokarlandyrmagyň iki usuly teklip edilýär:

Olaryň biri, turbanyň içindäki gabyklaryň ýylylyk geçiriş meýdanyny ýokarlandyrýan we gaz akymynyň tizligini ýokarlandyrýan üýtgeýän çukur gurluşy bolmak üçin pes temperatura şertlerinde doňmak aňsat bolan ýylylyk çalşyjy (bugarýan) fin turbasyny dizaýn etmekdir. turbanyň içinde.

Beýlekisi, turbadaky howa akymynyň bozulmagyny ýokarlandyrmak we ýylylyk geçirijilik koeffisiýentini gowulandyrmak üçin, kondisioner şertinde ýylylyk çalşyjynyň deň derejeli iç ýüplük turbasyny üýtgeýän çukur içerki sapak turbasy hökmünde dizaýn etmekdir.Bu iki usul bilen gowulaşan ýylylyk çalşyjynyň ýylylyk öndürijiligi hasaplandy.Netijeler ýylylyk geçiriji koeffisiýentiniň degişlilikde 98% we 382% ýokarlanandygyny görkezýär.

Häzirki wagtda ýurtda we daşary ýurtlarda iň köp ýaýran we giňden ulanylýan bölek diwar görnüşi.Beýleki görnüşdäki sowadyjylaryň dizaýny we hasaplamasy köplenç bölek diwar ýylylyk çalşyjydan karz alýar.Heatylylyk çalşyjylary boýunça geçirilen gözlegler, ýylylyk geçirijiligini nädip ýokarlandyrmalydygyna gönükdirildi.


Iş wagty: Awgust-20-2022