Radiatory nädip arassalamaly?

Awtoulag radiatorynyň üstü birneme hapa bolanda, ony her 3W kilometre bir gezek arassalamaly!Arassalamazlyk suwuň temperaturasyna we tomusda kondisioneriň sowadyş täsirine täsir eder.Şeýle-de bolsa, awtoulagyň radiatoryny arassalamak üçin ädimler bar, ýogsam ol diňe şowsuz bolar.Muny nädip etmeli, bir göz aýlalyň!

Aslynda, awtoulagyň radiatoryny arassalamak göz öňüne getirilişi ýaly çylşyrymly däl.Munuň tersine, işlemek gaty ýönekeý.Ilki bilen paneli aýyrmaly, ýöne bazarda köp model barlygy sebäpli dizaýnda dürli görnüşler bar we käbir tapawutlar bar.Käbir modellerde panjara aýrylandan soň, radiator diňe birneme açylýar, şonuň üçin bu görnüşdäki radiator arassalamak üçin has köp wagt sarp edýär we arassalamak üçin sabyr talap edýär.

Soňra adaty suw arassalamak däl-de, howa nasosy arassalamak usuly bar.Ilki bilen radiatoryň ýüzünde şahalar we ýapraklar ýaly uly galyndylaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Şeýle galyndylary göni el bilen arassalap bolýar.Bu ýerde ýene-de modele bagly, köpüsi hapa çykmak üçin içinden gönüden-göni partlap bilýär, bu gaty amatly.Käbir modeller howa nasosyny içerde goýup bilmeýärler, diňe daşardan urup bilýärler.Birnäçe gezek uruň, tozan çykýança, içiniň arassadygyna göz ýetirip bilersiňiz.

Köp adamlar awtoulag radiatorynyň sökülenden soň gaty arassa diýip pikir edýärler we asla arassalamagyň zerurlygy ýok.Aslynda, başgaça, her kim daşky görnüşi bilen aldanýar we tegmilleriň hemmesi içerde, görünmeýän.


Iş wagty: Awgust-20-2022